jueves, 15 de junio de 2017

Torneo Mario Akamine 2017 - 4ta Fecha - Resultados

El domingo 11 de Junio se realizó la cuarta y última fecha del Torneo Mario Akamine 2017 en las instalaciones de AELU. A continuación los resultados por categoría:

Categoría: Master 75

Tercer Puesto: AELU 13
Conformado por: Margarita Shimabuku, Chieko Higashionna, Mitsuko Yamamoto, Shigueko Unten y Take Miyahira.


Segundo Puesto: San Agustin D
Conformado por: Pedro Morikone, Juan Tsukazan, Teruko Yagui, Sechan Tsukazan, Yoshiko Kanashiro y Miyoko Kiyan.


Primer Puesto: AELU 7
Conformado por: Mitsue Yoza, Sumiko Ginoza, Michan Shimabukuro, Yoneko Oshiro y Yoneko Gakiya.
Categoría: Tercera

Tercer Puesto: AELU 5
Conformado por: Mariko Okuyama, Meche Tsukakoshi, Masakazu Tamashiro, Kaichi Okuyama, Julio Tomita, José Watanabe y Augusto Akagui.


Segundo Puesto: AELU 21
Conformado por: Fumi Yagui, Cesar Ishiki, Matsumi Sakamoto, Tsuneko Enobi, Setsuko Yagui y Luisa Matsumoto.


Primer Puesto: Konomi
Conformado por: Diego Ochoa, Isabel Oka, Luis Sakugawa, Marco Sakugawa, Miguel Sakugawa y Salvador Lazo.


Categoría: Segunda

Tercer Puesto: AELU 8
Conformado por: Masako Awa, Martha Gonzales, Kyo Shimabukuro, Alicia Nakada, Michan Matsuda y Hideko Tamashiro.


Segundo Puesto: AELU 12
Conformado por: Francisco Arakaki, Ricardo Okuma, Akemi Tsukeran, Hajime Higa y Fernando Kanashiro.


Primer Puesto: AELU 11
Conformado por: Queta Matayoshi, Alberto Matayoshi, Fumi Takaesu, Nora Oshita, Santiago Sakugawa y Nae Nakaza.


Categoría: Primera

Tercer Puesto: Nikkyo F
Conformado por: Luis Terashima, Alberto Chinen, Mario Tsukakoshi, Esther Montoya y Luisa Terashima.


Segundo Puesto: San Agustin C
Conformado por: Luis Matayoshi, Ricardo Higa, Yasuo Nakasone, Nori Barroso, Guillermo Shimabukuro y Hector Higa.


Primer Puesto: La Capitana A
Conformado por: Ruben Sugano, Andrés Miyasato, Fernando Nakahodo, Alfredo Vidal, Bryan Arakaki y Gabriel Kanashiro.


Fotos: Pamela NagahamaNo hay comentarios.:

Publicar un comentario