lunes, 2 de julio de 2018

Torneo Mario Akamine 2018 - Premiación

A continuación la premiación del Torneo Mario Akamine.


Categoría Master 75

Tercer Puesto
Equipo: AELU 13
Conformado por: Shimabukuro Margarita, Higashionna Chioko, Arakaki Yoshiko, Yamauchi Shigueko, Miyahira Take, Nishimura Mitsuko y Unten Shigueko.


Segundo Puesto
Equipo: AELU 7
Conformado por: Oshiro Yoneko, Tamashiro Sachiko, Salazar Kimi, Ginoza Sumiko, Shimabukuro Mistuko y Yoza Mitsue.
Primer Puesto
Equipo: San Agustín D
Conformado por: Morikone Pedro, Takaesu Soe, Yagui Teruko, Tsukazan Sechan y Nagamine Tae.


Categoría Tercera

Tercer Puesto
Equipo: AELU 23
Conformado por: Tsukayama Hiroko, Azama Elena, Ganiku Juan, Higa Lucía y Chinen Rosa.


Segundo Puesto
Equipo: AELU 5
Conformado por: Suguiyama Flor, Watanabe José, Higa Sadao, Okuyama Kaichi, Tomita Julio, Tamashiro Masakazu y Akagui Augusto.


Primer Puesto
Equipo: AELU 9
Conformado por: Teruya José, Nakasone Augusto, Hamamoto Jessica, Higa Félix, Tsukazan Seiei y Nakasone Toshio.


Categoría Segunda

Tercer Puesto
Equipo: AELU 15
Conformado por: Montoya Miguel, Okuma Manuel, Nakayoshi Julia, Yoshinaga Augusto, Ishida Ricardo y Nakada Nasuo.


Segundo Puesto
Equipo: AELU 22
Conformado por: Alakawa Jorge, Makiya Hisao, Higa Susana, Azato Enrique, Miranda Carmela y Kaneku Julia.


Primer Puesto
Equipo: AELU 16
Conformado por: Tokumori Sergio, Tengan Gladys, Sugano José, Tokumori Gaby, Teruya Nelly y Tengan Raúl.


Categoría Primera

Tercer Puesto
Equipo: AELU 11
Conformado por: Nakaza Nae, Takaesu Fumi, Oshita Nora, Yagui Martha y Sakugawa Masa.


Segundo Puesto
Equipo: Nikkyo F
Conformado por: Tsukakoshi Mario, Terahima Luis, Montoya Esther, Terashima Luisa, Shioda Vicente y Chinen Alberto.


Primer Puesto
Equipo: La Capitana A
Conformado por: Nakasone Hiko, Miyasato Andrés, Sugano Rubén, Vidal Alfredo, Kanashiro José, Arakaki Bryan y Kanashiro Carlos.


Palabras del Sr. José Watanabe Kaway presidente de la APG.No hay comentarios.:

Publicar un comentario