lunes, 7 de julio de 2014

XXIX Torneo Perú Yamanashi Shimbokukai - Resultados

El domingo 06 de Julio se realizó el XXIX Torneo Perú Yamanashi Shimbokukai en las instalaciones de AELU. A continuación algunas instantáneas del torneo y los resultados.
Tercer Puesto

Okinawa K
:
Kiyan Miyoko, Tsukazan Juan, Tsukazan Setsuko, Taira Mune y Takaesu Shoei.


Okinawa 3:
Yamashiro Emilio, Yagui Julio, Isa Julio, Nakandakari Jorge, Eduardo Shimabukuro y Antonio Miyashiro.


Sub Campeón

Okinawa 4:
Yoshi Tsukazan, Nakamatsu Luis, Ochoa Diego, Tsukazan Yurie y Yagui Martha.


Campeón

Okinawa 2:
Luis Sakugawa, Mitsu Tsukazan, Pamela Nagahama, Jessica Hamamoto, Julio Nakayama y Paulo Tsukazan.Fotos: Humberto Tsukazan, Jorge Alakawa y Julio Nakayama.

Mas Fotos


No hay comentarios.:

Publicar un comentario