viernes, 28 de marzo de 2014

Segundo Campeonato Confraternidad

Este Domingo 30 de Marzo de 2014 a partir de las 9:30am se realizará el Segundo Campeonato Confraternidad en las instalaciones del AELU.

Como ya es conocido, la primera edición del mismo tuvo una gran acogida y en esta no será diferente. La idea es la misma, mezclar a los participantes con la finalidad de que puedan jugar con personas que a lo mejor ni saben como se llama. Pero ahora los equipos tendrán nombres de frutas y flores.

Alfalfas                                                 Amapolas                                   Azucenas    
Okuma Ricardo                                      Iguei Etsuko                                Awa Masako
Awa José                                               Guima Juana                                Chinen Alejandro
Tsukazan Mitsu                                      Tamayoshi Setsuko                      Akagui Augusto
Tagami Noriko                                       Yamamoto Mitsuko                     Pastor Adolfo
Shimabukuro Kimi                                  Yagui Teruko                              Hirakawa Olga
Kanashiro Takeyoshi                              Tamashiro Mieko                         Akimoto Elena


Balsaminas                                           Bananos                                    Begonias
Morikone Pedro                                     Tsukakoshi Mario                       Isa Julio
Arakaki Francisco                                  Chinen Carmen                           Matsunaka Víctor
Huruichi Carlos                                       Arakaki Minoru                          Nagamine Taeko
Igue Kameo                                           Miyahira Take                             Nakayama Julio
Hirano Max                                            Tomita Carmen                          Tsukayama Toshiko
                                                               Higa Miguel                               Yagui Sadako
                                                              Nakandakari Jorge                        


Cebollas                                                Cerezas                                     Claveles
Shimabukuro Kio                                    Tamashiro Masakazu                  Alakawa Jorge
Matsufuji Sabina                                     Terukina Kyoko                          Tamashiro Hideko
Okuma Hiro                                            Matasyoshi Alberto                    Tsukazan Paulo
Zakimi Tsutomu                                      Minami Arturo                             Morikone Ayako
Asato Enrique                                         Arakaki Kioko                            Kaneku Julia
Goga Naomi                                           Tsukazan Yasuaki                        Sato Yuki

Fresas                                                   Girasoles                                   Limones
Sakugawa Santiago                                Chinen Alberto                            Shioda Vicente
Nakaza Naeko                                       Terashima Luis                            Nishimura Agustín
Montoya Miguel                                     Oshita Nora                                Sakamoto Matsumi
Hirakawa Carlos                                    Akiyama Otilia                            Miyashiro Antonio
Arakaki Yoshiko                                    Kaneku Hugo                              Itokazu Luisa
Hamamoto Jessica                                 Yoza Mitsue                                Taira Angelica

Lechugas                                              Mangos                                     Margaritas             
Terashima Luisa                                     Tsukayama Kisei                         Ishida Ricardo         Yamashiro Emilio                                   Higa Hajime                                Asato Harumi
Tsukazan Sadao                                     Miyahira Miguel                          Nakasone Augusto
Suguiyama Flor                                      Chinen Jorge                               Matsuda Mitsuko
Nishimura Mitsuko                                 Takaesu Jose                              Tokashiki Luisa
Pastor Nilda                                           Oshiro Yutaka                            Kutsuma Hiro                      

Naranjas                                              Orquideas                                  Pepinos
Yagui Martha                                        Montoya Esther                           Yara Juan
Higa Teisei                                           Okuma Manuel                             Tsukazan Setsuko
Ishiki César                                          Higa Félix                                     Miyashiro Key
Matayoshi Takeo                                 Ganiku Setsuko                             Tamashiro Sachiko
Tsukazan Yoshi                                   Yonamine Shizue                           Unten Shigueko
Tsukakoshi Meche                               Tsukayama Magaly                       Ginoza Sumiko

Peras                                                  Rosas                                          Sandias
Terukina Hiroshi                                  Higa Sadao                                   Teruya José
Igue Shigueru                                      Morikone Rosa                              Nakura Domingo
Matayoshi Keta                                  Igue Antonio                                  Ganiku Juan
Kina Nelly                                          Ganiku Yoshie                                Makiya Hisao
Yoshida Juan                                      Kiyan Miyoko                                Yamamoto Juan
                                                                                                                 Shinzato Tomiko

Tomates                                            Tulipanes                                      Uvas 
Wakabayashi Michinori                       Tsukazan Kazuko                           Sakugawa Elena
Nakamatsu Luis                                Shimabukuro Tomio                        Yoshinaga Augusto
Takaesu Fumi                                     Gakiya Yoneko                               Tsukazan Yurie
Nakandakare José                              Murayama Augusto                         Yamashiro Akemi 
Takaesu Soei                                      Nishihira Setsuko                            Uehara Nobuko 
                                                          Shimabukuro Michan                       Miyashiro Jaime 

Zanahorias                                      Zapallos
Kiyan Hiko                                       Sakugawa Luis
Matsunaka Vicky                             Kitazono Hideo
Yagui Julio                                       Tamashiro Yoshio
Oshiro Víctor                                   Higashionna Chioko
Yamauchi Shigueko                          Tsukazan Pamela
Nakasone Toshio                             Arakaki Daniel

Actualizado al 29/03/14.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario